ผู้บริหาร
 
นายไสว มีสติ  
ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 
 
นายสมัชชา วุฒิพลไชย  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
 
  รายการข้อมูล