ผู้บริหาร
นายไสว มีสติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมัชชา วุฒิพลไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  รายการข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
        ประชาสัมพันธ์
วันที่ 30-09-2565
   
             มอบรางวัลห้องเรียนสะอาด ธนาคารขยะ ตามโครงการของงานอาคารสถานที่
 
วันที่ 24-09-2565
   
             ร่วมงานชุมชน บุญประเพณีแซนโฎนตา ที่วัดบ้านบักดอง
 
วันที่ 23-09-2565
   
             ประชุมบุคลากรสรุปผลการประเมิน PA แจ้งแนวทางในการประเมิน PA ในปีงบประมาณ 2566 เตรีบมงานบุญแซนโฎณตา แนวทางการประเมินเลื่อนขั้นเงินดือน
 
วันที่ 21-09-2565
   
             จัดกิจกรรมอ่านสาส์นเนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2565
 
 
 
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ