ผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
ชั้น ม.1 / 1
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
1 02612 เด็กชายกัลป์ ดาลาส อินวันนา
2 02613 เด็กชายจิรกิตติ์ บุญเติม
3 02614 เด็กชายทรงพล นิมนต์
4 02615 เด็กชายธาราธิวัฒน์ ภูการ
5 02616 เด็กชายธีร์จุฑา เชื้อคำจันทร์
6 02617 เด็กชายบุญญฤทธิ์ โคเงิน
7 02618 เด็กชายบุญญฤทธิ์ ปุมไธสง
8 02619 เด็กชายปิ่นมนัส สุวรรณบุปผา
9 02620 เด็กชายรัตนพล สะอาด
10 02622 เด็กหญิงกนกวรรณ กงศรี
11 02623 เด็กหญิงชลดา เมาลี
12 02624 เด็กหญิงชาลิสา ดงอุทิศ
13 02625 เด็กหญิงน้ำฝน เอี่ยมวิลัย
14 02626 เด็กหญิงเนตรนภา อุปภา
15 02627 เด็กหญิงประภัสสร พงษ์วัน
16 02628 เด็กหญิงปิ่นมุกดา กางร่มกลาง
17 02629 เด็กหญิงปิยะมาต ตรีกุล
18 02630 เด็กหญิงเปรมฤดี นาคทอง
19 02631 เด็กหญิงพลอยชนก พานจันทร์
20 02632 เด็กหญิงพัชรินทร์ ปิ่นทอง
21 02634 เด็กหญิงวนิดา บุญมาศ
22 02635 เด็กหญิงวิลาวัณย์ ชัยชนะ
23 02637 เด็กหญิงสิวินีย์ บุญเฟรือง
24 02638 เด็กหญิงอชิรญาณ์ บุญหอม
25 02639 เด็กหญิงอภิชญา คณาญาติ
26 02640 เด็กหญิงอริษา จิตโสม
27 02546 เด็กหญิงภารดี วันทรวง
28 02669 เด็กหญิงอภิญญา มะปราง
29 02688 เด็กหญิงกวินทิพย์ สมานิตย์
30 02697 เด็กหญิงอภิสรา ศรีวัย
31 02721 เด็กชายวงศกร พุดอ่อน
32 02722 เด็กหญิงปพิชญา เกิดกล้า
 
ชั้น ม.1 / 2
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
1 02621 เด็กชายศุภสิน แก้วธรรม
2 02636 เด็กหญิงศิลาภรณ์ ฆารจรัส
3 02642 เด็กชายเชาวสิทธิ์ ตะวังทัน
4 02643 เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีมงคล
5 02644 เด็กชายณัฐวรรธน์ รุ่งคำ
6 02645 เด็กชายธนชาต ยงยืน
7 02646 เด็กชายบุณยกร แก้วธรรม
8 02647 เด็กชายปกรณ์ชัย แก้วธรรม
9 02648 เด็กชายปภังกร รุ่งคำ
10 02650 เด็กชายพชรพล แสนแสง
11 02651 เด็กชายยศกร วิชัยโย
12 02653 เด็กชายรุ่งเกียรติ บุญเฟรือง
13 02654 เด็กชายวัฒนชัย ไชยชนะ
14 02655 เด็กชายศุกลวัฒน์ จุตตะโน
15 02656 เด็กหญิงกวินทรา เกิดกล้า
16 02657 เด็กหญิงเกตน์สิรี แทนคำ
17 02658 เด็กหญิงชลธิชา บุญเฟรือง
18 02659 เด็กหญิงฐิตาภา สินศิริ
19 02660 เด็กหญิงบุตรตรี บุญแก้ว
20 02661 เด็กหญิงประภัสสร ระเมาะอา
21 02662 เด็กหญิงพิชญ์ญา ชัยฉลาด
22 02663 เด็กหญิงพิมพ์ใจ แก้วธรรม
23 02665 เด็กหญิงวาสนา ไชยทอง
24 02666 เด็กหญิงวีริยา อินธิเดช
25 02667 เด็กหญิงศิริยุภา สอดศรี
26 02668 เด็กหญิงสุนิษา คำลอย
27 02694 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ พลคำ
28 02487 เด็กชายจักรกริช เจียวรัมย์
 
ชั้น ม.1 / 3
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
1 02641 เด็กชายจตุพร บุญดี
2 02649 เด็กชายปิยะวุฒิ สิงห์ขร
3 02652 เด็กชายรังสิโรจน์ พลยูง
4 02664 เด็กหญิงวรพร บุญทอง
5 02670 เด็กชายชญานนท์ สอดแก้ว
6 02671 เด็กชายชัยวัฒน์ ไสว
7 02672 เด็กชายชาญณรงค์ บุญศรัทธา
8 02673 เด็กชายณัฐชัย อ่อนอาจ
9 02674 เด็กชายณัฐนันท์ เข็มทอง
10 02675 เด็กชายณัฐวัตร กางทอง
11 02676 เด็กชายตะวัน เกิดกล้า
12 02677 เด็กชายธนพงศ์ พานจันทร์
13 02678 เด็กชายบารมี บุญจันทร์
14 02679 เด็กชายพัชรพล เลิศศรี
15 02680 เด็กชายพิชาพบ บุตรโคตร
16 02681 เด็กชายรวีโรจน์ มุ่งมาตร
17 02682 เด็กชายวินัย มุลทา
18 02683 เด็กชายวีรพล ครองยุติ
19 02684 เด็กชายวีรพล เมืองจันทร์
20 02685 เด็กชายศุภกฤต นิลดำ
21 02686 เด็กชายสรวิชญ์ พรหมชาติ
22 02687 เด็กชายอนุศิษฏ์ แอพเพิลตัน
23 02690 เด็กหญิงทัศสิณี พรมลักษณ์
24 02691 เด็กหญิงธนัชพร มาสง
25 02692 เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ คูณชัย
26 02693 เด็กหญิงมนพร พันธ์เชื้อ
27 02695 เด็กหญิงวรรณภา พิมมาศ
28 02696 เด็กหญิงวรรณิภา แก้วธรรม
29 02709 เด็กหญิงทิพย์วลัย ไชยสิงห์
30 02560 เด็กชายศุภโชค สุภาพ
 
ชั้น ม.2 / 1
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
1 02526 เด็กชายกายสิทธิ์ นิลดำ
ท22202 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม นางทักษิณา อินทะพันธ์
2 02527 เด็กชายเกรียงศักดิ์ เจ๊กตี๋
ว20242 โปรแกรมตารางงาน นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
3 02528 เด็กชายเกียรติภูมิ สินสระ
ท22202 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม นางทักษิณา อินทะพันธ์
4 02529 เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
ท22202 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม นางทักษิณา อินทะพันธ์
5 02530 เด็กชายณัฐวุฒิ สุพงษ์
ท22202 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม นางทักษิณา อินทะพันธ์
6 02531 เด็กชายธนกฤต สุนันสา
ว20242 โปรแกรมตารางงาน นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
7 02532 เด็กชายธนภัทร สาจันทร์
ท22202 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม นางทักษิณา อินทะพันธ์
8 02534 เด็กชายภูตะวัน นันทะสิงห์
ท22202 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม นางทักษิณา อินทะพันธ์
9 02535 เด็กชายยุทธนา อารีย์
ท22202 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม นางทักษิณา อินทะพันธ์
10 02536 เด็กชายวชิรพงษ์ พงศ์วัน
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายเสถียร วิเชียรสาร
11 02537 เด็กชายวัชรพงศ์ อามาตย์มนตรี
ท22202 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม นางทักษิณา อินทะพันธ์
12 02538 เด็กชายศักดิ์ชัย บุญมาก
ท22202 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม นางทักษิณา อินทะพันธ์
13 02539 เด็กชายสุวรรณ ชารี
14 02540 เด็กชายอภินันท์ บุญเฟรือง
ศ22203 ทัศนศิลป์ 1 นายณัฐพล วรรณทอง
15 02543 เด็กหญิงฐานิตา อุปสุข
ว20242 โปรแกรมตารางงาน นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
16 02544 เด็กหญิงณวิภา ทองสุพรรณ์
ว20242 โปรแกรมตารางงาน นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
17 02545 เด็กหญิงประกายดาว รัตนโกศล
18 02547 เด็กหญิงโสรยา เนียมจิต
อ22202 English For Communication นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะ
19 02548 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ชายเพชร
ว20242 โปรแกรมตารางงาน นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
20 02711 เด็กหญิงชไมพร ราชบัวศรี
21 02458 เด็กชายวิวิศน์ ผการัตน์
 
ชั้น ม.2 / 2
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
1 02549 เด็กชายกิตติชัย นพพันธ์
2 02550 เด็กชายคมสัน ชายเพชร
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายเสถียร วิเชียรสาร
3 02551 เด็กชายจิรวัฒน์ รุ่งคำ
ว20242 โปรแกรมตารางงาน นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
4 02552 เด็กชายณัฐพงศ์ กระลาม
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายเสถียร วิเชียรสาร
5 02553 เด็กชายเทพศิลา บุญทอง
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายเสถียร วิเชียรสาร
6 02554 เด็กชายธนพล สังฮ้อ
อ22202 English For Communication นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะ
7 02555 เด็กชายธนวัฒน์ โพธิบุตร
ว20242 โปรแกรมตารางงาน นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
8 02556 เด็กชายพีรพัฒน์ สุดวิลัย
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายเสถียร วิเชียรสาร
9 02557 เด็กชายภัทรพล จันทร์แก้วสุข
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายเสถียร วิเชียรสาร
10 02558 เด็กชายวีรเทพ เกษอุดม
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายเสถียร วิเชียรสาร
11 02559 เด็กชายศุภกร พลาธร
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายเสถียร วิเชียรสาร
12 02561 เด็กชายอภินัย จิตต์สมบูรณ์
ว20242 โปรแกรมตารางงาน นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
13 02562 เด็กชายอภิสิทธิ์ สอดแก้ว
14 02563 เด็กหญิงครองขวัญ ตาสี
ว20242 โปรแกรมตารางงาน นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
15 02564 เด็กหญิงจันทร์จิรา พิมูลชาติ
16 02565 เด็กหญิงธนิษฐา อนันต์
ว20242 โปรแกรมตารางงาน นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
17 02566 เด็กหญิงพัชชา ดาธูป
ว20242 โปรแกรมตารางงาน นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
18 02567 เด็กหญิงเศรณิกา ศรีวรรณะ
ว20242 โปรแกรมตารางงาน นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
19 02568 เด็กหญิงสายสมร ฮาดทะวงศ์
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายเสถียร วิเชียรสาร
20 02569 เด็กหญิงสุชัญญา จันทะเสน
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายเสถียร วิเชียรสาร
21 02570 เด็กหญิงอัมวิภา บุญเฟรือง
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายเสถียร วิเชียรสาร
22 02712 เด็กหญิงกาญจนา เฉลิมวัฒนไตร
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายเสถียร วิเชียรสาร
23 02715 เด็กหญิงธิดารัตน์ อุ่นแก้ว
ว20242 โปรแกรมตารางงาน นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
 
ชั้น ม.2 / 3
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
1 02571 เด็กชายกฤษฎา ไชยทอง
ศ22203 ทัศนศิลป์ 1 นายณัฐพล วรรณทอง
2 02572 เด็กชายเกรียงไกร ตรวจนอก
ศ22203 ทัศนศิลป์ 1 นายณัฐพล วรรณทอง
3 02573 เด็กชายณัฐพงศ์ มุ่งมาตร
ศ22203 ทัศนศิลป์ 1 นายณัฐพล วรรณทอง
4 02574 เด็กชายดวงดี ตำหนิชาติ
ศ22203 ทัศนศิลป์ 1 นายณัฐพล วรรณทอง
5 02575 เด็กชายธนภัทร ปุยวงศ์
ศ22203 ทัศนศิลป์ 1 นายณัฐพล วรรณทอง
6 02576 เด็กชายธนวัฒน์ จันดี
ท22202 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม นางทักษิณา อินทะพันธ์
7 02577 เด็กชายภานุภัทร์ พานจันทร์
8 02578 เด็กชายรัชมงคล บุญเฟรือง
9 02579 เด็กชายวรพล พรมโสภา
ศ22203 ทัศนศิลป์ 1 นายณัฐพล วรรณทอง
10 02580 เด็กชายวรากรณ์ กุยรัมย์
ศ22203 ทัศนศิลป์ 1 นายณัฐพล วรรณทอง
11 02581 เด็กชายวิชรินทร์ คงเมฆา
12 02582 เด็กชายสมวิศักดิ์ เทศกูล
13 02583 เด็กชายอัครินทร์ อิ่มมาก
ศ22203 ทัศนศิลป์ 1 นายณัฐพล วรรณทอง
14 02584 เด็กหญิงเทวิกา บุตมี
ศ22203 ทัศนศิลป์ 1 นายณัฐพล วรรณทอง
15 02585 เด็กหญิงนลินี อินวันนา
ศ22203 ทัศนศิลป์ 1 นายณัฐพล วรรณทอง
16 02586 เด็กหญิงนันธิดา ไชยทอง
17 02587 เด็กหญิงเนาวรัตน์ จันหอม
ศ22203 ทัศนศิลป์ 1 นายณัฐพล วรรณทอง
18 02588 เด็กหญิงปภาดา พันธ์มูล
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายเสถียร วิเชียรสาร
19 02589 เด็กหญิงเมษญา คำหล้า
ศ22203 ทัศนศิลป์ 1 นายณัฐพล วรรณทอง
20 02590 เด็กหญิงรัชนี ไชยสุวรรณ
ศ22203 ทัศนศิลป์ 1 นายณัฐพล วรรณทอง
21 02591 เด็กหญิงสิริรัตน์ แก้วทองคำ
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายเสถียร วิเชียรสาร
22 02611 เด็กหญิงดาริน ทองนาค
ท22202 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม นางทักษิณา อินทะพันธ์
 
ชั้น ม.3 / 1
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
1 02424 เด็กหญิงนภาพร สมบัติดี
ง20209 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
2 02448 เด็กชายจิราธิป มีศรี
ง20209 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
3 02449 เด็กชายณัฐวุฒิ ทองวิจิตร
ง20209 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
4 02450 เด็กชายธนุพล สมเสนา
ว20202 สนุกกับวิทยาศาสตร์ นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
5 02451 เด็กชายธีรภัทร์ ไชยสุวรรณ
ว20202 สนุกกับวิทยาศาสตร์ นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
6 02452 เด็กชายปรวิศ บุญเฟรือง
อ23202 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะ
7 02453 เด็กชายปริญญา แก้วมา
ท23202 ภาษาในชีวิตประจำวัน 2 นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
8 02454 เด็กชายพีรวัส ไชยสิทธิ์
ว20202 สนุกกับวิทยาศาสตร์ นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
9 02455 เด็กชายภาสกร บุญทอง
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
10 02456 เด็กชายเมธัส สีดาชาติ
ง20209 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
11 02457 เด็กชายฤชุวิญญ์ ซื่อสัตย์
ง20209 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
12 02459 เด็กชายศิวกร ครู่วิรัตน์
13 02460 เด็กหญิงธนิดา แถบหอม
ง20209 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
14 02462 เด็กหญิงปณิดา พรมอินทร์​
ง20209 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
15 02463 เด็กหญิงปรียารัตน์ ไชยชนะ
ง20209 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
16 02464 เด็กหญิงภัทราพร สายจันทร์
อ23202 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะ
17 02465 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พิเคราะห์
ง20209 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
18 02467 เด็กหญิงหัชชพร พิมูลชาติ
ง20209 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
19 02495 เด็กชายศุภวิชญ์ ซื่อสัตย์
ง20209 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
20 02518 เด็กชายศรายุทธ บุญทอง
ว20202 สนุกกับวิทยาศาสตร์ นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
 
ชั้น ม.3 / 2
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
1 02366 เด็กชายศตวรรษ ถนอมจิตอารีย์
ท23202 ภาษาในชีวิตประจำวัน 2 นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
2 02468 เด็กชายจิรภัทร บุญเฟรือง
ว20202 สนุกกับวิทยาศาสตร์ นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
3 02469 เด็กชายทักษดนย์ พิลาตัน
ท23202 ภาษาในชีวิตประจำวัน 2 นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
4 02470 เด็กชายทินกฤต คำลอย
5 02472 เด็กชายปรัชญา ขจรโมทย์
6 02473 เด็กชายพันธวัสส์ โพธิ์เตี้ย
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
7 02474 เด็กชายพีรพัฒน์ โมห้างหว้า
ท23202 ภาษาในชีวิตประจำวัน 2 นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
8 02475 เด็กชายวรภัทร เกิดกล้า
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
9 02476 เด็กชายวิวรรธน์ วรรณทอง
ว20202 สนุกกับวิทยาศาสตร์ นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
10 02477 เด็กชายวีรชน ริพิมพ์
11 02478 เด็กชายศิริพงษ์ บุญเฟรือง
อ23202 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะ
12 02479 เด็กชายสกล กุสันเทียะ
ท23202 ภาษาในชีวิตประจำวัน 2 นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
13 02480 เด็กหญิงเกวลิน ศรีดาชาติ
อ23202 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะ
14 02481 เด็กหญิงเกสรา จันทร์อุดม
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
15 02482 เด็กหญิงจันทรา นิลดำ
ท23202 ภาษาในชีวิตประจำวัน 2 นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
16 02483 เด็กหญิงภัทรภร สอดแก้ว
ท23202 ภาษาในชีวิตประจำวัน 2 นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
17 02485 เด็กหญิงสุชานันท์ คำภา
ท23202 ภาษาในชีวิตประจำวัน 2 นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
18 02486 เด็กหญิงอัญชิสา บุญเฟรือง
ท23202 ภาษาในชีวิตประจำวัน 2 นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
19 02717 เด็กหญิงนฤมล ศรีภาโคตร
 
ชั้น ม.3 / 3
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
1 02387 เด็กชายวริษฐ์ แก้วกัณหา
2 02466 เด็กหญิงวาสินี หงอสนาม
ว20202 สนุกกับวิทยาศาสตร์ นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
3 02488 เด็กชายจิรายุ ดวงมณี
ว20202 สนุกกับวิทยาศาสตร์ นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
4 02489 เด็กชายธีรพัฒน์ หอมหวาน
ว20202 สนุกกับวิทยาศาสตร์ นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
5 02490 เด็กชายปิติภัทร ไชยทอง
ว20202 สนุกกับวิทยาศาสตร์ นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
6 02492 เด็กชายพงษ์พิศุทธิ์ ประจงจิตร
ท23202 ภาษาในชีวิตประจำวัน 2 นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
7 02493 เด็กชายพิพัฒน์ สายทิพย์
8 02494 เด็กชายรุ่งตะวัน บุญเฟรือง
ว20202 สนุกกับวิทยาศาสตร์ นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
9 02496 เด็กชายสมศักดิ์ เเก้วธรรม
10 02497 เด็กชายสุวิจักษณ์ รุ่งคำ
อ23202 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะ
11 02498 เด็กชายเสกสรรค์ พลธีระ
ว20202 สนุกกับวิทยาศาสตร์ นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
12 02499 เด็กชายอุดมศักดิ์ ปานประชาติ
13 02500 เด็กหญิงกุลกัลยา ทองปริน
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
14 02501 เด็กหญิงขวัญจิรา เกิดกล้า
15 02502 เด็กหญิงปภัสรา ไชยชนะ
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
16 02503 เด็กหญิงภัทรธิดา​ อันทะนิล
ท23202 ภาษาในชีวิตประจำวัน 2 นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
17 02504 เด็กหญิงศิริลักษณ์ นักใจธรรม
ง20209 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
18 02505 เด็กหญิงสุชาดา สุขกลาง
19 02506 เด็กหญิงสุพพัตรา ศรีหนองห้าง
20 02609 เด็กหญิงจริญญา มิ่งเมือง
อ23202 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะ
 
ชั้น ม.4 / 1
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
1 02277 นางสาวธัญญารัตน์ สายจันทร์
2 02355 นายกรวิทย์ ถึงวงศ์
อ31205 Reading-Writing 1 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ง30204 อาหารไทย นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
3 02367 นายอภิชาติ ฤทธิศาสตร์
ว30202 ฟิสิกส์2 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30222 เคมี2 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30242 ชีววิทยา2 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
4 02370 นางสาวจิตอาภา วิลา
ว30202 ฟิสิกส์2 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30222 เคมี2 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30242 ชีววิทยา2 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
5 02371 นางสาวชิดชนก สารพล
ว30202 ฟิสิกส์2 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30222 เคมี2 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30242 ชีววิทยา2 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
6 02379 นางสาวสิรินญา สุนทร
ว30202 ฟิสิกส์2 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30222 เคมี2 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30242 ชีววิทยา2 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
7 02397 นางสาวเกตน์นิภา หล้าอุดม
จ31204 สัมผัสจีน 2 น.ส.สมฤทัย จันทร์น้อย
อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
ท31202 ภาษากับการสื่อสาร นางทักษิณา อินทะพันธ์
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
8 02399 นางสาวณัฏฐณิชา หนูเสริม
ว30202 ฟิสิกส์2 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30222 เคมี2 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30242 ชีววิทยา2 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
9 02400 นางสาวเปรมวดี บุญเฟรือง
จ31204 สัมผัสจีน 2 น.ส.สมฤทัย จันทร์น้อย
อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
ท31202 ภาษากับการสื่อสาร นางทักษิณา อินทะพันธ์
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
10 02402 นางสาวรักษา แก้วธรรม
ว30202 ฟิสิกส์2 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30222 เคมี2 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30242 ชีววิทยา2 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
11 02407 นางสาวเหมรัตน์ สุดวิลัย
ศ31201 วาดภาพลายเส้น นายณัฐพล วรรณทอง
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
12 02409 นายชัยณุวัตร ไชยสุวรรณ
ศ31201 วาดภาพลายเส้น นายณัฐพล วรรณทอง
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
13 02418 นายวสันต์ พานจันทร์
ว30202 ฟิสิกส์2 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30222 เคมี2 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30242 ชีววิทยา2 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
14 02421 นางสาวฉัตรชนก จันทร์เพ็ง
จ31204 สัมผัสจีน 2 น.ส.สมฤทัย จันทร์น้อย
อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
ท31202 ภาษากับการสื่อสาร นางทักษิณา อินทะพันธ์
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
15 02422 นางสาวเดือนเพ็ญ บุญเฟรือง
ว30202 ฟิสิกส์2 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30222 เคมี2 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30242 ชีววิทยา2 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
16 02423 นางสาวธัญญลักษณ์ สมนึก
ศ31201 วาดภาพลายเส้น นายณัฐพล วรรณทอง
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
17 02427 นางสาวพิชญ์สินี ชัยฉลาด
จ31204 สัมผัสจีน 2 น.ส.สมฤทัย จันทร์น้อย
อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
ท31202 ภาษากับการสื่อสาร นางทักษิณา อินทะพันธ์
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
18 02429 นางสาวศศิกานต์ สะอาด
ว30202 ฟิสิกส์2 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30222 เคมี2 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30242 ชีววิทยา2 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
19 02430 นางสาวศิรประภา พงษ์วัน
ศ31201 วาดภาพลายเส้น นายณัฐพล วรรณทอง
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
20 02432 นางสาวสุภนิดา สีดาชาติ
ว30202 ฟิสิกส์2 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30222 เคมี2 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30242 ชีววิทยา2 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
21 02433 นางสาวเสาวลักษ์ นวลป้อง
ว30202 ฟิสิกส์2 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30222 เคมี2 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30242 ชีววิทยา2 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
22 02608 นางสาวอารีรีตน์ สายจันทร์
จ31204 สัมผัสจีน 2 น.ส.สมฤทัย จันทร์น้อย
อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
ท31202 ภาษากับการสื่อสาร นางทักษิณา อินทะพันธ์
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
23 02698 นายอดิเทพ แก้วธรรม
24 02699 นางสาวฐิญาดา แพงศรี
จ31204 สัมผัสจีน 2 น.ส.สมฤทัย จันทร์น้อย
อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
ท31202 ภาษากับการสื่อสาร นางทักษิณา อินทะพันธ์
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
25 02700 นางสาวพัชรี บุตรสัมฤทธิ์
ว30202 ฟิสิกส์2 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30222 เคมี2 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30242 ชีววิทยา2 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
26 02701 นางสาวพิณญา พิมมาส
จ31204 สัมผัสจีน 2 น.ส.สมฤทัย จันทร์น้อย
อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
ท31202 ภาษากับการสื่อสาร นางทักษิณา อินทะพันธ์
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
27 02702 นางสาวสุกัญญา สิงห์ซอม
จ31204 สัมผัสจีน 2 น.ส.สมฤทัย จันทร์น้อย
อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
ท31202 ภาษากับการสื่อสาร นางทักษิณา อินทะพันธ์
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
28 02710 นายนันทวัฒน์ คำลอย
ว30202 ฟิสิกส์2 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30222 เคมี2 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30242 ชีววิทยา2 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
29 02713 นางสาววรกาญจน์ เชียงจันทร์ดี
30 02141 นางสาวเยาวเรศ บุญเฟรือง
 
ชั้น ม.4 / 2
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
1 02357 นายถนอมวงค์ ซื่อสัตย์
2 02360 นายนภมลฑล แจ่มศรี
ศ31201 วาดภาพลายเส้น นายณัฐพล วรรณทอง
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
3 02362 นายวรายุส กลับสูงเนิน
ศ31201 วาดภาพลายเส้น นายณัฐพล วรรณทอง
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
4 02363 นายวิริยะ นนทศรี
อ31205 Reading-Writing 1 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ง30204 อาหารไทย นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
5 02368 นายเอกราช กล่ำพุก
ศ31201 วาดภาพลายเส้น นายณัฐพล วรรณทอง
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
6 02372 นางสาวเณตรศรา มุ่งมาตย์
อ31205 Reading-Writing 1 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว31296 สื่อสังคมออนไลน์ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
7 02373 นางสาวนภัสวรรณ บัวผัน
อ31205 Reading-Writing 1 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ง30204 อาหารไทย นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
8 02374 นางสาวปาลิตา ศรีลาชัย
อ31205 Reading-Writing 1 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ง30204 อาหารไทย นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
9 02377 นางสาวศศิภา จำพันธ์
จ31204 สัมผัสจีน 2 น.ส.สมฤทัย จันทร์น้อย
อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
10 02378 นางสาวศิริกัญญา ชะงักรัมย์
อ31205 Reading-Writing 1 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว31296 สื่อสังคมออนไลน์ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
11 02386 นายภูพงษ์พิชญ์ บุญเฟรือง
อ31205 Reading-Writing 1 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
12 02392 นายสุวัฒน์ ประมูลชาติ
13 02393 นายอนุพงษ์ สมานิตย์
14 02394 นายอภิชาติ รุ่งคำ
15 02395 นายอภินันท์ มาศศรี
อ31205 Reading-Writing 1 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
16 02398 นางสาวชรินรัตน์ บุญเฟรือง
อ31205 Reading-Writing 1 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ง30204 อาหารไทย นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
17 02401 นางสาวพิมพิกา อินธิเดช
อ31205 Reading-Writing 1 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ง30204 อาหารไทย นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
18 02411 นายทรงพล วงค์อร่าม
ศ31201 วาดภาพลายเส้น นายณัฐพล วรรณทอง
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
19 02414 นายธีรภัทร ธรรมจันทร์
20 02416 นายรณชัย บุญเฟรือง
อ31205 Reading-Writing 1 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
21 02419 นายสะท้าน เทศแก้ว
อ31205 Reading-Writing 1 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ง30204 อาหารไทย นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
22 02425 นางสาวนฤมล ทำพันธ์
จ31204 สัมผัสจีน 2 น.ส.สมฤทัย จันทร์น้อย
อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นางวันนา อายุวงษ์
24 02704 นางสาวกรรณิกา สันขาว
25 02705 นางสาวธีมาพร แสงอรุณ
อ31205 Reading-Writing 1 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว31296 สื่อสังคมออนไลน์ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
26 02706 นางสาวนวนันท์ นาคศรี
อ31205 Reading-Writing 1 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ง30204 อาหารไทย นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
27 02707 นางสาวพัสภรณ์ พิมมาศ
28 02708 นางสาวอรพินท์ บุตรสัมฤทธิ์
อ31205 Reading-Writing 1 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว31296 สื่อสังคมออนไลน์ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ง30210 บัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
29 02719 นายกันติศักดิ์ เด็ดดวง
30 02703 นายนรชน สมนา
อ31205 Reading-Writing 1 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว31296 สื่อสังคมออนไลน์ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ส31203 โลกศึกษา นางสุวรรณา ฝอยทอง
30 02720 นางสาวปิยธิดา ศิลาชัย
ศ31201 วาดภาพลายเส้น นายณัฐพล วรรณทอง
พ30206 แบดมินตัน นายปัญญาพร พิมมาศ
ศ31206 ดนตรีพื้นบ้าน 2 นายอดิศร เกิดกล้า
ส31203 โลกศึกษา นางสุวรรณา ฝอยทอง
 
ชั้น ม.5 / 1
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
1 02199 นางสาวปนัดดา ดวงใจ
2 02263 นายจักรพงศ์ รุ่งคำ
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
ว32296 นวัตกรรมและเทคโนโลยี นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ศ32207 ดนตรีพื้นบ้าน 3 นายอดิศร เกิดกล้า
พ30210 ฟุตซอล 3 นายเจริญชัย พอสอน
3 02268 นายธุวานนท์ รุ่งคำ
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
อ32204 Reading-Writing 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
4 02275 นางสาวกาญจนา เกิดกล้า
ว30204 ฟิสิกส์4 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30224 เคมี4 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30244 ชีววิทยา4 นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
5 02276 นางสาวกานติมา ภูมิภาค
6 02280 นางสาวพิจิตรา อุ่นแก้ว
7 02281 นางสาวภัทรพร ไชยทอง
8 02285 นางสาวอลิสา จารัตน์
ว30204 ฟิสิกส์4 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30224 เคมี4 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30244 ชีววิทยา4 นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
9 02292 นายวรพรต กาละพันธ์
ศ32201 เปเปอร์มาเช่ นายณัฐพล วรรณทอง
พ30209 กรีฑา นายเจริญชัย พอสอน
ศ32207 ดนตรีพื้นบ้าน 3 นายอดิศร เกิดกล้า
พ30210 ฟุตซอล 3 นายเจริญชัย พอสอน
10 02299 นางสาวจุฑาภรณ์ สิงห์ขร
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ง30211 บัญชีเบื้องต้น 2 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
11 02308 นางสาวสุภาพร พานจันทร์
ว30204 ฟิสิกส์4 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30224 เคมี4 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30244 ชีววิทยา4 นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
12 02314 นายบุญธิชา พะนิรัมย์
ศ32201 เปเปอร์มาเช่ นายณัฐพล วรรณทอง
พ30209 กรีฑา นายเจริญชัย พอสอน
ศ32207 ดนตรีพื้นบ้าน 3 นายอดิศร เกิดกล้า
พ30210 ฟุตซอล 3 นายเจริญชัย พอสอน
13 02318 นายสรรพวิชญ์ พรหมชาติ
ส32203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
ว32296 นวัตกรรมและเทคโนโลยี นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ง30213 การบัญชีตั๋วเงิน นางสาวยุพิน เคนพิมพา
ง30211 บัญชีเบื้องต้น 2 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
14 02324 นางสาวนพวรรณ นพวงศิริ
ศ32201 เปเปอร์มาเช่ นายณัฐพล วรรณทอง
ว32296 นวัตกรรมและเทคโนโลยี นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
15 02325 นางสาวบุญธิชา ราษฎร์พิทักษ์
ว30204 ฟิสิกส์4 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30224 เคมี4 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30244 ชีววิทยา4 นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
16 02328 นางสาวโยธกา อารีย์
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
อ32204 Reading-Writing 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
17 02331 นางสาวศิริกัลยา วันคาร
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
อ32204 Reading-Writing 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
18 02332 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีสวาท
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
อ32204 Reading-Writing 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
19 02333 นางสาวสุดารัตน์ ไชยทอง
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
อ32204 Reading-Writing 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
20 02342 นางสาวชนิสรา กุมชาติ
ส32203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
อ32204 Reading-Writing 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
21 02350 นายพิทักษ์ ผิวขำ
ส32203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
อ32204 Reading-Writing 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
ง30213 การบัญชีตั๋วเงิน นางสาวยุพิน เคนพิมพา
ง30211 บัญชีเบื้องต้น 2 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
22 02354 นางสาวทองทิพย์ แสงเดช
23 02592 นายเดชนรินทร์ นิลสุข
ว30204 ฟิสิกส์4 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30224 เคมี4 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30244 ชีววิทยา4 นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
24 02593 นางสาวกันติชา ศรีจันทร์
ส32203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
อ32204 Reading-Writing 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
25 02594 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินโบราณ
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
อ32204 Reading-Writing 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
26 02595 นางสาวฐิติยา บุญทอง
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
อ32204 Reading-Writing 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
27 02596 นางสาวรัชฎาพร แพวขุนทด
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
อ32204 Reading-Writing 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
28 02714 นายกิจภูมิ ศรีทอง
ศ32201 เปเปอร์มาเช่ นายณัฐพล วรรณทอง
ว32296 นวัตกรรมและเทคโนโลยี นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ศ32207 ดนตรีพื้นบ้าน 3 นายอดิศร เกิดกล้า
พ30210 ฟุตซอล 3 นายเจริญชัย พอสอน
 
ชั้น ม.5 / 2
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
1 02211 นายกิตติพงษ์ นักใจธรรม
ส32203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
พ30209 กรีฑา นายเจริญชัย พอสอน
ศ32207 ดนตรีพื้นบ้าน 3 นายอดิศร เกิดกล้า
พ30210 ฟุตซอล 3 นายเจริญชัย พอสอน
2 02264 นายจิระพงษ์ สาคร
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
พ30209 กรีฑา นายเจริญชัย พอสอน
ศ32207 ดนตรีพื้นบ้าน 3 นายอดิศร เกิดกล้า
พ30210 ฟุตซอล 3 นายเจริญชัย พอสอน
3 02271 นายศิริโชค พรมพล
ส32203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
พ30209 กรีฑา นายเจริญชัย พอสอน
ศ32207 ดนตรีพื้นบ้าน 3 นายอดิศร เกิดกล้า
พ30210 ฟุตซอล 3 นายเจริญชัย พอสอน
4 02278 นางสาวธารทิพย์ ขึ้นพล
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
ว32296 นวัตกรรมและเทคโนโลยี นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ง30213 การบัญชีตั๋วเงิน นางสาวยุพิน เคนพิมพา
ง30211 บัญชีเบื้องต้น 2 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
5 02282 นางสาววิภาวรรณ สุพันธ์
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
ว32296 นวัตกรรมและเทคโนโลยี นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ง30213 การบัญชีตั๋วเงิน นางสาวยุพิน เคนพิมพา
ง30211 บัญชีเบื้องต้น 2 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
6 02283 นางสาวศวิตา บุญเฟรือง
ว30204 ฟิสิกส์4 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30224 เคมี4 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30244 ชีววิทยา4 นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
7 02284 นางสาวศิราภรณ์ บุญเฟรือง
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
ว32296 นวัตกรรมและเทคโนโลยี นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ง30213 การบัญชีตั๋วเงิน นางสาวยุพิน เคนพิมพา
ง30211 บัญชีเบื้องต้น 2 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
8 02286 นางสาวอินทิรา ตุมชาติ
ว30204 ฟิสิกส์4 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30224 เคมี4 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30244 ชีววิทยา4 นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
9 02290 นายธนวัฒน์ เภาศิริ
ส32203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
พ30209 กรีฑา นายเจริญชัย พอสอน
ศ32207 ดนตรีพื้นบ้าน 3 นายอดิศร เกิดกล้า
พ30210 ฟุตซอล 3 นายเจริญชัย พอสอน
10 02291 นายชนะชัย บุญโกฏิ
ว30204 ฟิสิกส์4 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30224 เคมี4 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30244 ชีววิทยา4 นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
11 02293 นายวิทวัส โคลดประโคน
ส32203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
พ30209 กรีฑา นายเจริญชัย พอสอน
ศ32207 ดนตรีพื้นบ้าน 3 นายอดิศร เกิดกล้า
พ30210 ฟุตซอล 3 นายเจริญชัย พอสอน
12 02294 นายศรัญญู น้ำกรอง
ส32203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
พ30209 กรีฑา นายเจริญชัย พอสอน
ศ32207 ดนตรีพื้นบ้าน 3 นายอดิศร เกิดกล้า
พ30210 ฟุตซอล 3 นายเจริญชัย พอสอน
13 02297 นางสาวกัลยา พิลาดี
ส32203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
ว32296 นวัตกรรมและเทคโนโลยี นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ง30211 บัญชีเบื้องต้น 2 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
14 02300 นางสาวธัญชนก โยมโคตร
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
ว32296 นวัตกรรมและเทคโนโลยี นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ง30213 การบัญชีตั๋วเงิน นางสาวยุพิน เคนพิมพา
ง30211 บัญชีเบื้องต้น 2 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
15 02303 นางสาวเบญจภา เสือสุข
ส32203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
ว32296 นวัตกรรมและเทคโนโลยี นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ง30213 การบัญชีตั๋วเงิน นางสาวยุพิน เคนพิมพา
ง30211 บัญชีเบื้องต้น 2 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
16 02304 นางสาวเบญญาภา ศรีวงษ์
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
ว32296 นวัตกรรมและเทคโนโลยี นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
17 02309 นางสาวอรชา เกิดกล้า
ว30204 ฟิสิกส์4 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30224 เคมี4 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30244 ชีววิทยา4 นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
18 02310 นางสาวอรปภา ไชยทอง
ว30204 ฟิสิกส์4 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30224 เคมี4 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30244 ชีววิทยา4 นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
19 02316 นายศิริพงษ์ เชื้อหอม
ส32203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
ว32296 นวัตกรรมและเทคโนโลยี นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ง30213 การบัญชีตั๋วเงิน นางสาวยุพิน เคนพิมพา
ง30211 บัญชีเบื้องต้น 2 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
20 02320 นางสาวกฤษณา ดวงใจ
21 02327 นางสาวประณีวัลย์ บุญลอด
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
ว32296 นวัตกรรมและเทคโนโลยี นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ง30213 การบัญชีตั๋วเงิน นางสาวยุพิน เคนพิมพา
ง30211 บัญชีเบื้องต้น 2 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
22 02329 นางสาววรกมล เกษา
23 02330 นางสาววิชาดา แก้วแสง
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
ว32296 นวัตกรรมและเทคโนโลยี นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
24 02334 นางสาวสุพิชญา บุญเฟรือง
ศ32201 เปเปอร์มาเช่ นายณัฐพล วรรณทอง
ว32296 นวัตกรรมและเทคโนโลยี นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ง30213 การบัญชีตั๋วเงิน นางสาวยุพิน เคนพิมพา
ง30211 บัญชีเบื้องต้น 2 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
25 02443 นายศุรวิชญ์ มะปรางค์
ส32203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
พ30209 กรีฑา นายเจริญชัย พอสอน
ศ32207 ดนตรีพื้นบ้าน 3 นายอดิศร เกิดกล้า
พ30210 ฟุตซอล 3 นายเจริญชัย พอสอน
26 02597 นายอดิเทพ นรเนตร
ส32203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
พ30209 กรีฑา นายเจริญชัย พอสอน
ศ32207 ดนตรีพื้นบ้าน 3 นายอดิศร เกิดกล้า
พ30210 ฟุตซอล 3 นายเจริญชัย พอสอน
27 02600 นางสาวจารุวรรณ ปรือปรัก
ท32202 การเขียนเบื้องต้น นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
ว32296 นวัตกรรมและเทคโนโลยี นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ง30213 การบัญชีตั๋วเงิน นางสาวยุพิน เคนพิมพา
ง30211 บัญชีเบื้องต้น 2 นางสาวยุพิน เคนพิมพา
28 02601 นางสาวศิริรัตน์ รุ่งคำ
ส32203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
อ32204 Reading-Writing 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
29 02602 นางสาวสุนิสา ประหม่า
ส32203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
อ32204 Reading-Writing 2 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ32206 อังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร 2 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
30 02723 นางสาวสุรัมภา ไชยทอง
 
ชั้น ม.6 / 1
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
1 02177 นายณัฏพงษ์ ทองวิจิตร
ว33297 การลงทุน นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ส33204 การปกครองท้องถิ่นของไทย นายคณิศร สินศิริ
2 02182 นายธีรวัฒน์ คำลอย
3 02184 นายนรินทร กลับสูงเนิน
ศ33204 ชิลศ์สกรีน นายณัฐพล วรรณทอง
ว33297 การลงทุน นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ส33204 การปกครองท้องถิ่นของไทย นายคณิศร สินศิริ
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ
4 02197 นางสาวจุฑาทิพย์ เที่ยงนิน
ศ33204 ชิลศ์สกรีน นายณัฐพล วรรณทอง
ว33297 การลงทุน นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ส33204 การปกครองท้องถิ่นของไทย นายคณิศร สินศิริ
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ
5 02202 นางสาวยุภารัตน์ มุ่งมาตร
ว30206 ฟิสิกส์6 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30226 เคมี6 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30246 ชีววิทยา6 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายเสถียร วิเชียรสาร
6 02208 นางสาวอุมาภรณ์ พิมมาศ
ศ33204 ชิลศ์สกรีน นายณัฐพล วรรณทอง
ว33297 การลงทุน นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
อ33204 Grammar น.ส.ชัชนันท์ เนียมจันทร์
ว30266 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
7 02209 นายกนกศักดิ์ โคเงิน
ศ33204 ชิลศ์สกรีน นายณัฐพล วรรณทอง
ว33297 การลงทุน นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ส33204 การปกครองท้องถิ่นของไทย นายคณิศร สินศิริ
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ
8 02219 นายธีรศักดิ์ คำลอย
ศ33204 ชิลศ์สกรีน นายณัฐพล วรรณทอง
ว33297 การลงทุน นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ส33204 การปกครองท้องถิ่นของไทย นายคณิศร สินศิริ
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายเสถียร วิเชียรสาร
9 02229 นางสาวจุฑาภรณ์ รุ่งคำ
ศ33204 ชิลศ์สกรีน นายณัฐพล วรรณทอง
อ33206 Listening-Speaking 4 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ33204 Grammar น.ส.ชัชนันท์ เนียมจันทร์
ว30266 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
10 02233 นางสาวปิยวรรณ รุ่งคำ
ศ33204 ชิลศ์สกรีน นายณัฐพล วรรณทอง
อ33206 Listening-Speaking 4 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ33204 Grammar น.ส.ชัชนันท์ เนียมจันทร์
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายเสถียร วิเชียรสาร
11 02235 นางสาวพาณิภัค ศรีกาลัง
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ
12 02240 นางสาวสาวิตรี มุลทุลี
ว30206 ฟิสิกส์6 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30226 เคมี6 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30246 ชีววิทยา6 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายเสถียร วิเชียรสาร
13 02243 นางสาวโสภิตนภา ทองแลบ
ท33207 วรรณกรรมพื้นบ้าน นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
อ33206 Listening-Speaking 4 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ33204 Grammar น.ส.ชัชนันท์ เนียมจันทร์
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ
14 02508 นายวันชัย ไชยทอง
ท33207 วรรณกรรมพื้นบ้าน นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
อ33206 Listening-Speaking 4 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
ส33204 การปกครองท้องถิ่นของไทย นายคณิศร สินศิริ
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ
15 02509 นางสาวชมัยพร มูลพันธ์
16 02510 นางสาวเปมิกา แก้วกัณหา
ท33207 วรรณกรรมพื้นบ้าน นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
อ33206 Listening-Speaking 4 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ33204 Grammar น.ส.ชัชนันท์ เนียมจันทร์
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายเสถียร วิเชียรสาร
17 02511 นางสาวอทิตยา ดงอุทิศ
ว30206 ฟิสิกส์6 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30226 เคมี6 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30246 ชีววิทยา6 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายเสถียร วิเชียรสาร
18 02519 นางสาวประภาวิณี ใจงาม
ท33207 วรรณกรรมพื้นบ้าน นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
อ33206 Listening-Speaking 4 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ33204 Grammar น.ส.ชัชนันท์ เนียมจันทร์
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายเสถียร วิเชียรสาร
19 02521 นางสาวรุจิรา สมนึก
ท33207 วรรณกรรมพื้นบ้าน นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
ว33297 การลงทุน นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ส33204 การปกครองท้องถิ่นของไทย นายคณิศร สินศิริ
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ
20 02716 นางสาววิภารัตน์ อุ่นแก้ว
ว30206 ฟิสิกส์6 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30226 เคมี6 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30246 ชีววิทยา6 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายเสถียร วิเชียรสาร
 
ชั้น ม.6 / 2
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
1 02179 นายเทวินทร์ สะอาด
ศ33204 ชิลศ์สกรีน นายณัฐพล วรรณทอง
ว33297 การลงทุน นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ส33204 การปกครองท้องถิ่นของไทย นายคณิศร สินศิริ
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ
2 02195 นางสาวเกศสุดา พานจันทร์
ศ33204 ชิลศ์สกรีน นายณัฐพล วรรณทอง
ว33297 การลงทุน นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ส33204 การปกครองท้องถิ่นของไทย นายคณิศร สินศิริ
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ
3 02201 นางสาวพิชชาภา ขาวผ่อง
ท33207 วรรณกรรมพื้นบ้าน นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
อ33206 Listening-Speaking 4 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ33204 Grammar น.ส.ชัชนันท์ เนียมจันทร์
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ
4 02204 นางสาวศรัญญา ไชยวงค์
ศ33204 ชิลศ์สกรีน นายณัฐพล วรรณทอง
ว33297 การลงทุน นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
อ33204 Grammar น.ส.ชัชนันท์ เนียมจันทร์
ว30266 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
5 02207 นางสาวอัจฉรา บุญโกฎิ
ว30206 ฟิสิกส์6 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30226 เคมี6 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30246 ชีววิทยา6 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายเสถียร วิเชียรสาร
6 02213 นายจิรวัฒน์ ชะสันติ
ศ33204 ชิลศ์สกรีน นายณัฐพล วรรณทอง
ว33297 การลงทุน นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ส33204 การปกครองท้องถิ่นของไทย นายคณิศร สินศิริ
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ
7 02221 นายวรปกรณ์ คำภักดี
ศ33204 ชิลศ์สกรีน นายณัฐพล วรรณทอง
ว33297 การลงทุน นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ส33204 การปกครองท้องถิ่นของไทย นายคณิศร สินศิริ
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ
8 02225 นายอวกาศ นันทะสิงห์
ศ33204 ชิลศ์สกรีน นายณัฐพล วรรณทอง
ว33297 การลงทุน นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ส33204 การปกครองท้องถิ่นของไทย นายคณิศร สินศิริ
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ
9 02227 นางสาวกนิษฐา แทนพันธ์
ว30206 ฟิสิกส์6 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30226 เคมี6 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30246 ชีววิทยา6 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายเสถียร วิเชียรสาร
10 02228 นางสาวจุฑารัตน์ นิลพัฒน์
ว30206 ฟิสิกส์6 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30226 เคมี6 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30246 ชีววิทยา6 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายเสถียร วิเชียรสาร
11 02237 นางสาววรัญชลี ดวงมณี
ว30206 ฟิสิกส์6 น.ส.เจนจิรา ดวงสิน
ว30226 เคมี6 น.ส.พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ว30246 ชีววิทยา6 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายเสถียร วิเชียรสาร
12 02340 นางสาววัลลภากร บุญ​เฟรือง
ท33207 วรรณกรรมพื้นบ้าน นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
อ33206 Listening-Speaking 4 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
ส33204 การปกครองท้องถิ่นของไทย นายคณิศร สินศิริ
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ
13 02512 นายธวัชชัย บุญเฟรือง
ศ33204 ชิลศ์สกรีน นายณัฐพล วรรณทอง
ว33297 การลงทุน นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ส33204 การปกครองท้องถิ่นของไทย นายคณิศร สินศิริ
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ
14 02513 นายอรรถสิทธิ์ นาคทอง
ท33207 วรรณกรรมพื้นบ้าน นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
อ33206 Listening-Speaking 4 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
ส33204 การปกครองท้องถิ่นของไทย นายคณิศร สินศิริ
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ
15 02514 นางสาวคีตภัทร เเถวเถื่อนทอง
ท33207 วรรณกรรมพื้นบ้าน นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
อ33206 Listening-Speaking 4 น.ส.เดือนเพ็ญ มิลินทะ
อ33204 Grammar น.ส.ชัชนันท์ เนียมจันทร์
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายเสถียร วิเชียรสาร
16 02517 นางสาวสุภาวดี บุญมี
ศ33204 ชิลศ์สกรีน นายณัฐพล วรรณทอง
ว33297 การลงทุน นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ส33204 การปกครองท้องถิ่นของไทย นายคณิศร สินศิริ
ง30206 การถนอมอาหาร น.ส.ทัศนีย์ แสงสุวรรณ