ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
44
38
82
3
มัธยมศึกษาปีที่ 2
32
45
77
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
33
30
63
2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
109
113
222
8
มัธยมศึกษาปีที่ 4
15
16
31
1
มัธยมศึกษาปีที่ 5
7
17
24
1
มัธยมศึกษาปีที่ 6
15
19
34
2
รวมมัธยมปลาย
37
52
89
4
รวมทั้งหมด
146
165
311
12

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
41
38
79
3
มัธยมศึกษาปีที่ 2
31
42
73
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
22
30
52
2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
94
110
204
8
มัธยมศึกษาปีที่ 4
15
15
30
1
มัธยมศึกษาปีที่ 5
7
15
22
1
มัธยมศึกษาปีที่ 6
13
19
32
2
รวมมัธยมปลาย
35
49
84
4
รวมทั้งหมด
129
159
288
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
259 หมู่ที่ 4 บ้านบักดอง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150
โทรศัพท์ : 045637479 โทรสาร : 045637479 Admin E-mail : mbukdong@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook