ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
        โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ที่อยู่ 259 หมู่ 4 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่ 41 ไร่ 56 ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ
        1. ตำบลบักดอง
        - บ้านบักดองหมู่ 3 ,หมู่ 4, หมู่ 22
        - บ้านหลักหินหมู่ 2 ,หมู่ 18
        - บ้านตาเส็ด หมู่ 5 
        2. ตำบลโนนสูง
        - บ้านกระเจา หมู่ 5โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
259 หมู่ที่ 4 บ้านบักดอง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150
โทรศัพท์ : 045637479 โทรสาร : 045637479 Admin E-mail : mbukdong@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook