ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์:
0885946955
อีเมล์ :
chatchai.pongwiset@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3 2558 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 2554-2556 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ครูผู้ช่วย
2 2556-2558 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ครู
3 2558-2560 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ครู
4 2560-2561 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ครูชำนาญการ
5 2561-ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ครูชำนาญการพิเศษ
ประวัติการอบรม
ที่
ว/ด/ป ที่อบรม
เรื่อง
สถานที่
จำนวนชั่วโมง
เอกสารอ้างอิง
ผลงาน
ที่
ชื่อผลงานโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
259 หมู่ที่ 4 บ้านบักดอง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150
โทรศัพท์ : 045637479 โทรสาร : 045637479 Admin E-mail : mbukdong@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook